Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 22. dubna 2016

Správa majetku


Rok 2016 by měl být rokem prvního nasazení modulu Majetek v přepracované podobě, tj. jako součásti systému Orsoft Open. Předpokládáme, že na začátku bude nový Majetek implementován u zákazníků z podnikatelské sféry, posléze též v organizacích rozpočtových. Jaký je Majetek v Orsoftu Open a co přináší nového?
Samozřejmě nemá smysl rozepisovat se o technologických změnách a vlastnostech, které jsou vlastní všemu, co je postaveno na novém „enginu“  Orsoft Open.  Datová architektura Majetku je tvořena komplexem provázaných tabulek, jejichž struktura je podobná původnímu datovému modelu. Nicméně snaha o zjednodušení a zefektivnění nás vedla ke snížení počtu tabulek, především formou sloučení mnoha stávajících tabulek se stejnou či obdobnou strukturou obvykle do jedné tabulky s univerzálnější podobou. 

Se změnami datového modelu jsou sice spojeny nutné algoritmické změny, přesto jsme se maximálně snažili zachovat stávající a osvědčené postupy, alespoň z hlediska uživatele dnešního Majetku.  Na první pohled je zřejmé, že došlo k významné koncentraci funkcí nad jedním ústředním bodem – editačním aparátem. Minimalizuje se tak pohyb v menu systému, zvláště pro často opakovanou a používanou rutinu . Práce s menu je prakticky vyhrazena jen pro práce prováděné jednou, nebo několikrát do měsíce či do roka, případně nárazově.
Nově byla vytvořena volba s názvem Inventury, kde jsou na jednom místě k dispozici všechny potřebné akce a výstupy, spojené s tímto druhem práce s Majetkem, opět koncentrované především nad aparátem inventurních tabulek.

Spolu se základní evidencí dlouhodobého majetku jsou dostupné i další skupiny úloh, a sice Operativní evidence drobného majetku, Plánování a Účtovací maska. Operativní evidence drobného majetku je postavena na stejné datové platformě jako „velký“ majetek, s omezeními, která jsou známa ze stávajícího řešení.

Plánování odpisů (a transferů – pro rozpočtové organizace) umožňuje jako dosud plánovat různé typy odpisů a transferů za libovolná období, a to jak pro celý soubor majetku, tak pro jedno konkrétní inventární číslo (na kartě majetku).

Účetní maska je určena pro možnosti rozděleného účtování částí jednotlivých odpisů či transferů zvolených inventárních čísel podle nastavených kritérií.

                                                                           Připravil: R. Opršal

 
 

 
 
 

úterý 5. dubna 2016

Personalistika - uchazeči o zaměstnání


Volitelnou součástí Personalistiky je agenda Uchazeči o zaměstnání. Tato agenda je určena zejména pro personalisty a umožňuje jim přehledně evidovat personální informace o uchazečích v průběhu celého procesu přijímání nového zaměstnance.
Životopis a případně další dokumenty uchazeče lze přiložit k údajům o potenciálním pracovníkovi ve formě elektronických dokumentů a mít je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.  Informace získané v průběhu pohovoru uchazeče s personalistou je možné v agendě průběžně zaznamenávat a vyhodnocovat. Jakmile dojde k rozhodnutí o přijetí zaměstnance, jsou potřebné údaje z agendy uchazeči o zaměstnání automaticky převedeny do personální evidence. V případě potřeby lze snadno získat výstupy v přehledné podobě.

Základní funkce:
·         Evidenci uchazečů o zaměstnání
·         Evidence jednotlivých pohovorů s uchazečem
·         Možnost uživatelsky definovat hodnotící kritéria
·         Možnost rychlého výběru vhodného zaměstnance z databáze uchazečů
·        Automatický přenos informací o zaměstnanci z agendy Uchazeči o zaměstnání do kmenových dat Personalistiky  - pokud je zaměstnanec přijat.

Rozsah evidovaných údajů o uchazeči:
·         Základní údaje o uchazeči + kontakty
·         Dosažené vzdělání - včetně výsledků
·         Znalosti – jazykové i odborné včetně dosažené úrovně
·         Přehled dosavadní praxe + kontakty na reference
·         Pracovní místa, o které se uchází nebo v minulosti ucházel
·         Představy/požadavky uchazeče
·         Nabídka organizace – včetně zařazení uchazeče na konkrétní pracovní místo
·         Neomezený počet dokumentů v elektronické podobě
·         Evidence průběhu výběrového řízení, účast v jednotlivých kolech a výsledky hodnocení 

Při definici znalostí uchazeče je využíván číselník z Personalistiky - Charakteristiky pracovních funkcí. Tato skutečnost usnadňuje vyhledání nejvhodnějšího kandidáta z databáze uchazečů na konkrétní pracovní místo. Skutečný rozsah evidovaných údajů o uchazeči lze přizpůsobit konkrétním podmínkám každé organizace.
 
Připravila: Vladislava Dejmková, vedoucí úseku Vývoj ERP