Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 19. června 2017

Vlk taky sliboval aneb další rozšíření informační obrazovky

V dřívějším příspěvku s názvem Kam se poděla manažerská obrazovka jsem na závěr slibovala, že se možnosti nového panelu Informace, který v Orsoftu Open původní manažerskou obrazovku nahradil, budou postupně rozšiřovat.

A už je to tady!

Na Informační panelu si nově můžete zobrazit informace o datu poslední úspěšné aktualizace Insolvenčního rejstříku, Příznaku insolvence  a Spolehlivosti plátců DPH.

Jak to vypadá? Podívejte se na obrázek!

 
Informační panel je zobrazen v pravé části obrazovky - v červeném rámečku jsou informace o poslední aktualizaci příslušných rejstříků.

Poznámka na závěr:
Žádný informační panel se vám v Orsoftu Open nezobrazuje? Jeho používání je volitelné a pravděpodobně jste si jeho používání ještě nenastavili. Jak se to dělá? Najdete si výše zmiňovaný příspěvek, kde je uveden podrobný postup i s obrázky.

Připravila: Vladislava Dejmková

pátek 21. dubna 2017

Majetek Open v praxi

Koncem roku 2016 byl podsystém Majetek poprvé nasazen do praxe u pilotních zákazníků.  V podnikatelské sféře to byl implementován ve firmě Sapeli a Vebatrade, v rozpočtové sféře se stal součástí nové implementace informačního systému města Nejdek. První implementace přinesly samozřejmě řadu zajímavých poznatků a zkušeností, které se pozitivně promítly do nového softwarového řešení Majetku. V průběhu jara letošního roku je podsystém Majetek postupně nasazován u dalších uživatelů.

Inventury v Majetku
V rámci prvních implementací bylo „vyladěno“ nové řešení inventarizací založené na rozšířených inventurních souborech, ve kterých je uchováván stav v okamžiku založení (zahájení) inventury. Podklady pro inventuru i inventurní zápisy jsou nově zpracovávány právě z těchto zdokumentovaných stavů, a tak jsou tak k dispozici i zpětně. Samozřejmostí je výpis zjištěných rozdílů ve stavech a lokalizaci majetku. Vše je stejným způsobem připraveno pro dlouhodobý majetek i majetek drobný (Operativní evidenci).

Majetek a Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Primárně pro rozpočtovou sféru, resp. města a obce, je k dispozici skupina úloh, která pracuje s daty informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).  Majetek umí data, poskytnutá katastrálním úřadem ve standardizovaném formátu ISKN, nahrát do systému tak, aby byla k dispozici nejen pro prohlížení, ale také pro konkrétní porovnání stavu parcel v Majetku se stavem v katastru nemovitostí. Uživatel pak má možnost dát obě evidence do souladu.

Použití této skupiny úloh se předpokládá na městských a obecních úřadech, ale je možné ji využívat i v podnikatelské organizaci, pro kterou by to bylo zajímavé.Nadstavbové úlohy Majetku
Z nadstavbových úloh je kromě Operativní evidence připraveno k nasazení také Plánování odpisů a Účtovací maska majetku.

Dobrá zpráva na závěr:
Z Majetku Open můžete účtovat buď do původního Finančního účetnictví (dávkově) nebo do nového Finančního účetnictví – podnikatelského i rozpočtového (interaktivně).  Jinak řečeno – nový Majetek Open můžete používat také  v kombinaci s původním IS Orsoft.

                                Připravil:  Rostislav Opršal

středa 12. dubna 2017

Orsoft Open umí i "bigbagy"

Co je to bigbag? To bude určitě první otázka, která napadne snad každého. Zjednodušeně je to jen hodně velký pytel.  Mrkněte na obrázek níže!  Ve výrobních provozech firmy Europasta SE (středoevropský výrobce těstovin) se používají bigbagy  například pro polotovary určené ke šrotování nebo při expedici výrobků. 

Je jasné, že je třeba mít přehled o tom, kde se konkrétní bigbag právě nachází, co obsahuje, jaká je kvalita jeho obsahu (kontroluje laboratoř), na co se má jeho obsah použít a kdy a kam se má konkrétní bigbag přesunout. 

Pro podporu těchto procesů byl ve firmě Europasta SE vypracován projekt s názvem BigBagy obsahující tyto cíle:
  • Zajištění evidence a sledování oběhu bigbagů ve výrobním provozu
  • Využití těchto informací při plánování výroby
  • Provázání na laboratoř (kontrola kvality)
  • Inventarizace bigbagů
  • Využití mobilní aplikace na platformě Android ke snímání čárových kódů
  • Vybavení pracovišť příslušným hardware (mini PC, dotykový monitor, tiskárna pro tisk štítků).
V Orsoftu Open byl tento projekt podpořen řadou zakázkových úprav. K dispozici je nová agenda s názvem Evidence bigbagů a zároveň byla na platformě Android vytvořena mobilní aplikace OrtBB komunikující s Orsoftem Open.

Přístup k Evidenci bigbagů je usnadněn tím, že hardware umožňující přístup k Orsoftu Open je umístěn v tzv. kioscích co nejblíže k místu, kde se s bigbagy pracuje. Zároveň jsou některé úlohy této agendy ovládány prostřednictvím dotykové obrazovky - k dispozici je například nový záznam s grafickým výběrem polotovaru.


Jak to funguje?

K identifikaci bigbagu slouží štítek s čárovým kódem formátu A5, který je umístěn ve speciální kapse na povrchu bigbagu. Součástí čárového kódu je unikátní evidenční číslo bigbagu a další textové informace o jeho obsahu. Navíc štítek obsahuje i status – informaci o stavu.  Nově vzniklý bigbag je třeba pořídit v úloze Evidence bigbagů – po uložení záznamu se štítek vytiskne a umístí se do speciální kapsy na povrchu bigbagu.

Vytvoření štítku v Orsoftu Open - viz obrázek:


Poté již přichází na řadu mobilní aplikace s názvem OrtBB.  V okamžiku, kdy se bigbag nějakým způsobem mění (kontroluje, likviduje…), pracovník provádějící změnu použije mobil s touto mobilní aplikací a sejme identifikační štítek na bigbagu.  Na mobilu se mu zobrazí informace o bigbagu, které může ihned doplnit, opravit a uložit. Informace o provedené změně je automaticky zaslána na server a promítnuta do Evidence bigbagů.  
  Práci s mobilní aplikací  OrtBB ilustrují následující tři obrázky:

  
Mobilní aplikace je také využívána i při provádění inventur bigbagů. Cílem inventury je porovnání reálného stavu se stavem evidenčním. V tomto případě se snímače čárových kódů nastaví do režimu „inventura“, provede se nasnímání štítků, informace jsou automaticky zaslány na server a porovnají se stavem Evidence bigbagů. Pokud se najdou nějaké rozdíly (což je při této jednoduché a téměř dokonalé evidenci málo pravděpodobné 😊 ), lze na základě záznamů o provedených změnách dohledat kdo a kdy případnou změnu provedl/neprovedl.

Projekt  BigBagy byl již úspěšně uveden do praxe. Podle evidence provedených změn s mobilní aplikací dnes může pracovat více než 50 zaměstnanců.

Připravila: Vladislava Dejmková

úterý 7. března 2017

Cestovní příkazy

Součástí Orsoftu Open jsou i Cestovní příkazy - tuzemské i zahraniční. Skromný pomocník, který nebývá v centru pozornosti při výběru informačního systému. Avšak ve firmách, kde jezdí zaměstnanci častěji na služební cesty, se "výkon" tohoto pomocníka hodnotí pozitivně.
Podsystém Cestovní příkazy byl i součástí původního Orsoftu - začněme proto jednoduchým srovnáním:

Co je pro podsystém Cestovní příkazy samozřejmé?
- respektuje platnou (a relativně složitou) legislativa
- pokrývá veškerou problematiku spojenou se služebními cestami

Bez toho prostě nemohou Cestovní příkazy existovat! 😊


Co bylo převzato z původního řešení Cestovních příkazů?
- oddělené zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů
- základní logika zpracování
- workflow pro schvalování cestovních příkazů
- integrace cestovních příkazů s dalšími podsystémy

Prostě to bylo dobré, detailně propracované, vyhovující realitě!  😊


Co se změnilo?
- zvýšila se přehlednost a intuitivnost zpracování
- využívají se všechny technologické "vymoženosti", které nabízí Orsoft Open jako celek
- k dispozici jsou také grafické tiskové výstupy
- lze využívat Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
- je možné využívat mapové podklady
- k dispozici je přehledné schvalování pracovních cest a jejich vyúčtování


Využívání Registru územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN je nepovinné a lze nastavit v konfiguraci. Výhodou jeho využívání je, že jsou údaje o místech (odjezd, jednání, příjezd) kontrolovány na existenci v tomto registru a pro jednoznačnost údajů je dotahován i okres.

Další novinkou, o které stojí zato se zmínit, jsou mapové podklady.  Dostanete se k nim po kliknutí na ikonu s mapou. Na hlavní obrazovce Cestovních příkazů si můžete vybrat cíl cesty přímo z mapy. Při pořizování jednotlivých částí služební cesty si na mapě můžete označit výchozí a cílový bod a spočítá se vám i vzdálenost mezi těmito místy.


Připravila: Vladislava Dejmková

pátek 22. dubna 2016

Správa majetku


Rok 2016 by měl být rokem prvního nasazení modulu Majetek v přepracované podobě, tj. jako součásti systému Orsoft Open. Předpokládáme, že na začátku bude nový Majetek implementován u zákazníků z podnikatelské sféry, posléze též v organizacích rozpočtových. Jaký je Majetek v Orsoftu Open a co přináší nového?
Samozřejmě nemá smysl rozepisovat se o technologických změnách a vlastnostech, které jsou vlastní všemu, co je postaveno na novém „enginu“  Orsoft Open.  Datová architektura Majetku je tvořena komplexem provázaných tabulek, jejichž struktura je podobná původnímu datovému modelu. Nicméně snaha o zjednodušení a zefektivnění nás vedla ke snížení počtu tabulek, především formou sloučení mnoha stávajících tabulek se stejnou či obdobnou strukturou obvykle do jedné tabulky s univerzálnější podobou. 

Se změnami datového modelu jsou sice spojeny nutné algoritmické změny, přesto jsme se maximálně snažili zachovat stávající a osvědčené postupy, alespoň z hlediska uživatele dnešního Majetku.  Na první pohled je zřejmé, že došlo k významné koncentraci funkcí nad jedním ústředním bodem – editačním aparátem. Minimalizuje se tak pohyb v menu systému, zvláště pro často opakovanou a používanou rutinu . Práce s menu je prakticky vyhrazena jen pro práce prováděné jednou, nebo několikrát do měsíce či do roka, případně nárazově.
Nově byla vytvořena volba s názvem Inventury, kde jsou na jednom místě k dispozici všechny potřebné akce a výstupy, spojené s tímto druhem práce s Majetkem, opět koncentrované především nad aparátem inventurních tabulek.

Spolu se základní evidencí dlouhodobého majetku jsou dostupné i další skupiny úloh, a sice Operativní evidence drobného majetku, Plánování a Účtovací maska. Operativní evidence drobného majetku je postavena na stejné datové platformě jako „velký“ majetek, s omezeními, která jsou známa ze stávajícího řešení.

Plánování odpisů (a transferů – pro rozpočtové organizace) umožňuje jako dosud plánovat různé typy odpisů a transferů za libovolná období, a to jak pro celý soubor majetku, tak pro jedno konkrétní inventární číslo (na kartě majetku).

Účetní maska je určena pro možnosti rozděleného účtování částí jednotlivých odpisů či transferů zvolených inventárních čísel podle nastavených kritérií.

                                                                           Připravil: R. Opršal

 
 

 
 
 

úterý 5. dubna 2016

Personalistika - uchazeči o zaměstnání


Volitelnou součástí Personalistiky je agenda Uchazeči o zaměstnání. Tato agenda je určena zejména pro personalisty a umožňuje jim přehledně evidovat personální informace o uchazečích v průběhu celého procesu přijímání nového zaměstnance.
Životopis a případně další dokumenty uchazeče lze přiložit k údajům o potenciálním pracovníkovi ve formě elektronických dokumentů a mít je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.  Informace získané v průběhu pohovoru uchazeče s personalistou je možné v agendě průběžně zaznamenávat a vyhodnocovat. Jakmile dojde k rozhodnutí o přijetí zaměstnance, jsou potřebné údaje z agendy uchazeči o zaměstnání automaticky převedeny do personální evidence. V případě potřeby lze snadno získat výstupy v přehledné podobě.

Základní funkce:
·         Evidenci uchazečů o zaměstnání
·         Evidence jednotlivých pohovorů s uchazečem
·         Možnost uživatelsky definovat hodnotící kritéria
·         Možnost rychlého výběru vhodného zaměstnance z databáze uchazečů
·        Automatický přenos informací o zaměstnanci z agendy Uchazeči o zaměstnání do kmenových dat Personalistiky  - pokud je zaměstnanec přijat.

Rozsah evidovaných údajů o uchazeči:
·         Základní údaje o uchazeči + kontakty
·         Dosažené vzdělání - včetně výsledků
·         Znalosti – jazykové i odborné včetně dosažené úrovně
·         Přehled dosavadní praxe + kontakty na reference
·         Pracovní místa, o které se uchází nebo v minulosti ucházel
·         Představy/požadavky uchazeče
·         Nabídka organizace – včetně zařazení uchazeče na konkrétní pracovní místo
·         Neomezený počet dokumentů v elektronické podobě
·         Evidence průběhu výběrového řízení, účast v jednotlivých kolech a výsledky hodnocení 

Při definici znalostí uchazeče je využíván číselník z Personalistiky - Charakteristiky pracovních funkcí. Tato skutečnost usnadňuje vyhledání nejvhodnějšího kandidáta z databáze uchazečů na konkrétní pracovní místo. Skutečný rozsah evidovaných údajů o uchazeči lze přizpůsobit konkrétním podmínkám každé organizace.
 
Připravila: Vladislava Dejmková, vedoucí úseku Vývoj ERP  

úterý 22. prosince 2015

Kam se poděla manažerská obrazovka?

Pokud již používáte Orsoft Open pro některé moduly, možná vás napadlo, kam se asi poděla manažerská obrazovka. V původnímu IS Orsoft byly vybrané informace pro manažery umístěny přímo na pracovní ploše a v celém rozsahu se zobrazovaly pouze vybraným manažerům firmy. IS Orsoft Open od verze 16.1 přichází s trochu jiným řešením.

Místo tzv. manažerské obrazovky je k dispozici volitelný panel s názvem Informace. Každý uživatel si může vybrat, zda chce mít tento panel zobrazený a také může do jisté míry ovlivnit obsah "svého" informačního panelu. Vlastní nastavení je velmi jednoduché.

V nabídce Nastavení si zaškrtnete Upravovat vzhled. Poté kliknete pravým tlačítkem na text Menu a vyberete si z nabízených možností rozložení pracovní obrazovky, které vám vyhovuje.

Potom si opět v Nastavení vyberete nabídku Skrytá okna a dále Informace.


Na pracovní ploše se objeví panel s názvem Informace.Poprvé však bude váš panel prázdný, jeho obsah si musíte zvolit. Stačí kliknout na ikonku, která je na obrázku v červeném kroužku a zobrazí se seznam informací připravených pro zobrazení na panelu Informace. Požadované informace si zaškrtnete a potvrdíte OK.Po uložení (a novém načtení) se obsah panelu naplní. Pokud vám nevyhovuje pořadí informací na panelu, můžete si je přeskupit podle svých priorit. K tomu slouží šipky v pravém rohu  (viz hranaté okénko). Jakoukoliv z informací na pracovním panelu můžete křížkem odstranit, případně minimalizovat. Vaše nastavení je uloženo a použito při příštím přihlášení.

Seznam informací, ze kterých si můžete vybírat je zatím neúplný a bude v rámci dalšího vývoje postupně doplňován.

Při nastavování obsahu panelu Informace jsou automaticky respektována přístupová práva konkrétního uživatele. Pokud si například uživatel XY nastavuje obsah "svého" informačního panelu, nabízejí se mu z kompletního seznamu pouze ty komponenty, ke kterým má přístupová práva. Například pokud nemá zaměstnanec XY přístup k bankovnímu deníku, nenabízí se mu komponenta s názvem Peníze na účtech.

Připravila: Vladislava Dejmková