Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 25. srpna 2014

Log není jen matematická funkce - aneb něco pro administrátory

Jak naznačuje název, rozhodně nepůjde v tomto příspěvku o logaritmy. Jistě tušíte, že na tapetě dnes bude log nebo také žurnál ve smyslu souboru informací a záznamů, které si o své činnosti a běhu ukládají některé programy. Obsah logu slouží při zpětné analýze ke zjištění, jak přesně probíhaly některé procesy, kdo se jich zúčastnil a kdy, zda došlo k nějaké chybě a proč.

Log se vytváří automaticky od prvního spuštění systému u konkrétního uživatele a automaticky zachycuje ty informace, které tvůrci systému považují za významné pro monitorování činnosti systému. Toto základní automatické logování v Orsoftu Open nelze  vypnout. V případě potřeby jej však lze nastavit tak, aby bylo monitorování podrobnější a zaměřené na určitou oblast či vlastnost systému. Větší množství záznamů do logu však znamená i vyšší nároky na výkon počítače, dodatečné požadavky na logování mohou zpomalit chod systému.

Log je určen zejména pro správce Orsoftu Open nebo servisní pracovníky dodavatele, kteří mohou na základě jeho obsahu provést analýzu stavu provozu systému či analýzu některých chybových stavů. Ti uživatelé, kteří mají přístup do Základní části do oblasti s názvem Administrace si mohou log zobrazit v následující nabídce:


Obsah logu Orsoftu Open je ve srovnání s logem původního Orsoftu bohatší. Promítly se v něm zkušenosti a snaha vývojářů dosáhnout jeho co největší vypovídací schopnost a minimalizovat nároky na výkon systému. Pro snadnější filtrování a hledání v logu jsou k dispozici tzv. čtyřlístkové filtry - viz červený rámeček na ikonové liště.
 

Každý záznam musí mít jednoznačný klíč, který se skládá z následujících položek:
Datum a čas - datum a čas zápisu události včetně tisícin sekundy
ID záznamu - jednoznačný rostoucí identifikátor záznamu, hlavní klíč tabulky
Osoba - číslo a jméno osoby (uživatele), které se záznam týká
Loginlogin osoby, které se záznam týká
Stroj -  jméno stroje (stanice), ze kterého byl uživatel přihlášen
ID přihlášení -  identifikátor aktuálního přihlášení uživatele, spojuje záznamy uživatele z jednoho přihlášení.
 
Dále se u záznamu uvádí jeho typ, který může mít některý z následujících významů:
P - Přihlášení osoby
J - Přihlášení jako (změna osoby přes volbu „Přihlásit se jako“)
O - Odhlášení osoby
U - Spuštění úlohy (spuštění úlohy, zpráva je uvozena znakem “>“)
C - Spuštění cobolské úlohy (spuštění cobolské úlohy, zpráva je uvozena znakem “>“)
T - Spuštění tisku (spuštění tisku, zpráva je uvozena znakem “>“)
Q - SQL příkaz (pro zapnuté sledování SQL)
Z - Zpráva z úlohy (zprávy zapisované do logu spuštěným programem, zprávy jsou uvozeny znaky “> >“)
E - Výjimka (Exception) - serverová výjimka (chyba), plný obsah výjimky je uložen v poli Doplněk.
Důležitý je i původ záznamu (tj. kde záznam vznikl):
J - Java runtime
A - Aplikace
M - Menu
N - Další nabídka
T - Menu tisky
O - Oblíbené
U - Spuštěná úloha (záznam zapsala spuštěná úloha)
 
Součástí každého záznamu  v logu může být zpráva o velikosti až 4000 znaků. Je-li třeba uložit delší text (například obsah chybových výpisů či reportů), lze použít položku doplněk k záznamu. Doplněk má neomezenou velikost.
Specifické informace se ukládají o úlohách spouštěných z nabídky (menu). Na obrázku je příklad z Prohlížení účetních položek:


Samozřejmostí je také sledování stavu aplikace – licenčního čísla, verze programu a data zpracovávaného období. K dispozici je i podpora k nastavení logování SQL dotazů na serveru a možnost nastavit sledování SQL příkazů pro určité uživatele.
 
Neskromné přání autorů na závěr: Nejlepší je, když log funguje, ale jeho obsah není třeba použít.
 
 

 


čtvrtek 21. srpna 2014

Nositelé a účtový rozvrh


V dnešním příspěvku se „ponoříme“ do problematiky trochu hlouběji, než v těch předcházejících. Pokud jste zatím v klidu popíjeli při čtení našich příspěvků kávu či čaj, tentokrát to bude vyžadovat navíc i zapojení vašich „šedých mozkových buněk“.  Jak napovídá název příspěvku, půjde o nositele a jejich vztah k účtovému rozvrhu.
Pro jistotu hned na počátku upozorňujeme, že účtový rozvrh v Orsoftu Open nahrazuje účtovou osnovu v původním Orsoftu. A dochází nejen ke změně terminologie.
Lehké připomenutí současného stavu v Orsoftu – v účetní osnově na záložce Nositelé lze vybrat nositele nákladů, způsob jejich pořízení a kontroly a zvolit jeden z nich, který se k danému účtu nabídne při pořízení. Nastavuje se zde tedy souvislost mezi účtem a nositelem nákladů.


Toto řešení však má svá omezení. Je možné zvolit pouze jednu hodnotu nositele, vazba je pouze mezi účtem a daným nositelem, nejde zakázat určitou hodnotu nositele a také není zachována historie.

V Orsoftu Open dochází kromě změny názvu i k výraznému rozšíření možností práce s nositeli u účtu. Po otevření účtového rozvrhu v Orsoftu Open je k dispozici následující obrazovka:
 Předpokládáme, že tento vzhled pořizovací obrazovky nemusí být definitivní, protože jde zatím o testovací verzi, na které probíhá hlavně testování funkčnosti. Připomínky k vzhledu (a my doufáme, že přijdou i od Vás) budeme postupně zapracovávat do dalších verzí.
 
A nyní konkrétně k jednotlivým věcným změnám.
Výčet hodnot
K jednotlivým zadaným nositelům lze vyjmenovat i hodnoty, které může nositel nabývat. Počet hodnot není omezen, lze využít i zástupné znaky (*), jednotlivé hodnoty lze i zakázat. Pokud jde o nositele, u kterého lze evidovat nadřízené hodnoty, je možné uvést pouze tuto nadřízenou hodnotu a jedním zaškrtnutím zvolit všechny podřízené.  Na následujícím obrázku je příklad zadání výčtu  konkrétních hodnot nositele Zakázka.


Platnost

Důvodem přidání platnosti k vyjmenovaným nositelům je zachování historie, aniž by bylo
nutné ukončovat platnost celého účtu. Prakticky to znamená, že pokud se uživatel rozhodne, že u daného účtu již od příštího roku nebude vyžadovat povinnou položku kalkulace, zařídí to jednoduchým ukončením platnosti daného záznamu. Na následujícím obrázku je příklad změny platnosti konkrétního nositele.Možnost zakázat nositele/hodnotu

Nově lze ke konkrétnímu účtu zakázat pořízení nositele, který je uveden v definici nositelů. Využití této vlastnosti je vhodné v případě, že je použití tohoto nositele u konkrétního účtu nepřijatelné, ale u ostatních účtů s ním pracovat chceme. To lze zařídit jednoduchým zákazem daného nositele. Obdobně lze zakázat pouze konkrétní hodnotu, hodnoty, či skupiny hodnot daného nositele.  K tomuto účelu se používají tzv. zástupné znaky. V  účetnictví poté nebude možné tyto zakázané hodnoty pořídit či takový záznam zaúčtovat. Na následujícím obrázku jsou pro účet „688990“ zakázány všechny hodnoty položky útvar, které začínají znaky „01“ a konkrétní útvar „02221“.
Možnost přidání k hodnotě nositele dalšího nositele na ní závislého

Tato vlastnost se nejlépe vysvětluje na jednoduchém příkladě. V definici nositelů máme pořízené nositele účet, útvar a zakázka. V účtovém rozvrhu  máme k účtu vyjmenované útvary, které k němu můžeme pořídit. Dle definice nositelů můžeme pracovat s nositelem zakázka. Pokud se však rozhodneme, že zakázku k jednomu konkrétnímu útvaru pořizovat nechceme, dosáhneme toho nastavením jako na následujícím obrázku -  k útvaru 05987 je nositel Zakázka zakázán.


Jak se nastavení nositelů v účtovém rozvrhu promítne do účetnictví?
 
Po pořízení takto nastaveného účtu se znepřístupní pole zakázaných nositelů, u ostatních nositelů je kontrolováno, zda zadaná hodnota vyhovuje povoleným hodnotám v účtovém rozvrhu. Zároveň dojde k filtrování nabídky daného nositele. Konkrétněji jsou tyto principy patrné z následujícího obrázku. U účtu 419000 je zakázán nositel zakázka, do položky „útvar“ je možné pořídit pouze ty útvary, které začínají 5.

A to je stručně vše o principech nastavení a používání nositelů nákladů ve vztahu k účetnictví v Orsoftu Open. Principy je třeba pochopit, vyzkoušet na příkladech, aplikovat na konkrétní podmínky u každého uživatele. Zní to jednoduše, praxe je však mnohem barvitější. Pokud právě vy najdete v této oblasti nějakou „skulinu“ a budete mít dojem, že v našem řešení něco chybí, ozvěte se nám. Jak již bylo řečeno, řešení je ve fázi testování a věcné připomínky jsou vítány.

 

Připravil Lukáš Trávník, spoluautor Finančního účetnictví Orsoftu Open